POLITYKA PRYWATNOŚCI SBI Sp. z o.o.

 

Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2024

(wersja nagielska znajduje się w drugiej części dokumentu).

 

1. Wprowadzenie

SBI Sp. z o.o., zarejestrowana w Olsztynie przy ul. Biskupa Tomasza Wilczyńskiego 25E, lok. 124, 10-686 Olsztyn, prowadzi serwis www.gsot.pl i jest administratorem danych osobowych swoich użytkowników. Nasza Polityka Prywatności ma na celu szczegółowe poinformowanie Państwa o naszych praktykach dotyczących zbierania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych.

 

2. Jakie Dane Zbieramy i w Jakim Celu

Dane Podstawowe: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Te dane są zbierane, gdy rejestrują się Państwo w naszym serwisie lub kontaktują się z nami bezpośrednio.

Dane Aktywności: Informacje o sposobie korzystania z naszej strony, w tym odwiedzane strony, czas spędzony na stronie oraz interakcje z treścią. Dane te są zbierane za pomocą cookies i podobnych technologii.

Dane Logowania i Urządzenia: Adres IP, typ przeglądarki, ustawienia językowe, system operacyjny. Te informacje pomagają nam poprawić dostępność i funkcjonalność naszych usług.

W przypadku wystawienia faktury – dane konieczne do wystawienia faktury a niekiedy również dane kontaktowe niezbędne do realizacji umowy (adres korespondencyjny, adres email).

Ponadto podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie.

Jeśli korzystasz z naszego systemu GSOT dedykowanego na system android lub ios oraz meta qest, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy również dane związane z Twoją aktywnością. Przetwarzanie to obejmuje: automatyczny odczyt w chwili korzystania z aplikacji i strony internetowej, przy czym dana ta nie jest łączona przez nas z pozostałymi Twoimi danymi osobowymi.

 

3. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Jeśli jesteś naszym klientem (w tym klientem korzystającym z systemu GSOT lub innej wersji), Twoje dane osobowe ujawniamy w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).

Twoje dane osobowe przetwarzane są we własnym zakresie przez SBI Sp. z o.o. i zostaną ujawnione podmiotowi trzeciemu, prowadzącemu dla nas rachunkowość. W stosownej umowie z tym podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone mu Twoje dane nie będą transferowane do krajów trzecich.

 

4. Podstawy Prawne Przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie różnych podstaw prawnych, w zależności od kontekstu przetwarzania:

·        Wykonanie Umowy: Przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

·        Obowiązki Prawne: W niektórych przypadkach przetwarzanie jest wymagane przez prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

·        Prawnie Uzasadniony Interes: W celach marketingowych, analitycznych oraz do optymalizacji naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

5. Prawa Użytkowników

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa wynikają z następujących uregulowań RODO – Użytkownicy mają prawo do:

·        Dostępu do danych: Możecie Państwo uzyskać informacje o danych, które o Państwie przetwarzamy.

·        Sprostowania: Jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne, mają Państwo prawo zażądać ich poprawienia.

·        Usunięcia: W określonych sytuacjach mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych.

·        Ograniczenia przetwarzania: W określonych okolicznościach mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych.

·        Prawa do sprzeciwu: Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

·        Przenoszenia danych: Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane w formacie umożliwiającym ich przeniesienie.

 

6. Używanie Cookies i Podobnych Technologii

Używamy cookies i podobnych technologii do zbierania danych o Państwa aktywności w celu analizy i personalizacji naszych usług. Mają Państwo kontrolę nad cookies i mogą Państwo zarządzać swoimi preferencjami w ustawieniach przeglądarki.

 

7. Zabezpieczenia

Implementujemy zaawansowane środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Nasze zabezpieczenia obejmują techniki szyfrowania, regularne audyty bezpieczeństwa i procedury zarządzania incydentami bezpieczeństwa. Pracujemy również z zaufanymi partnerami technologicznymi, aby zapewnić, że dane są bezpieczne na każdym etapie przetwarzania.

 

8. Procedury w Przypadku Naruszenia Danych

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych, które może stworzyć wysokie ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych, niezwłocznie powiadomimy o takim naruszeniu odpowiednie organy nadzorcze oraz, w miarę potrzeby, osoby, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

9. Przekazywanie Danych do Krajów Trzecich

Jeżeli przekazujemy dane osobowe do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, zapewniamy, że transfer odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub korzystanie z innych mechanizmów zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych.

 

10. Aktualizacje i Zmiany Polityki

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana, aby odzwierciedlać zmiany w naszych praktykach przetwarzania danych lub zmiany w przepisach prawa. Wszelkie istotne zmiany zostaną skomunikowane Państwu za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innymi odpowiednimi kanałami komunikacji. Zachęcamy do regularnego przeglądania naszej Polityki Prywatności.

 

11. Kontakt i Wykonywanie Praw

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub chcieliby Państwo wykonać swoje prawa, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sbinno.office@gmail.com , lub poprzez korespondencję na adres naszej siedziby. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa zapytania w jak najkrótszym terminie.

 

12. Skarga do Organu Nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO.

 


 

PRIVACY POLICY of SBI Sp. z o.o.

 

Last updated: March 21, 2024

 

1. Introduction

SBI Sp. z o.o., registered in Olsztyn at Biskupa Tomasza Wilczyńskiego Street 25E, apt. 124, 10-686 Olsztyn, operates the website www.gsot.pl and is the administrator of its users' personal data. Our Privacy Policy is designed to provide you with detailed information about our practices regarding the collection, use, and protection of personal data.

 

2. What Data We Collect and For What Purpose

Basic Data: Name, email address, telephone number. These data are collected when you register on our site or contact us directly.

Activity Data: Information on how you use our site, including visited pages, time spent on the site, and interactions with content. These data are collected using cookies and similar technologies.

Login and Device Data: IP address, browser type, language settings, operating system. This information helps us improve the accessibility and functionality of our services.

When issuing an invoice – data necessary for issuing the invoice and sometimes contact data necessary for contract execution (mailing address, email address).

Furthermore, the legal basis for processing your personal data by us is Art. 6 (1) f of the GDPR (processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular when the data subject is a child). This legitimate interest is to enable us to prove, in the event of a dispute with you, the content of the agreement connecting us and that we have performed it properly.

If you use our GSOT system dedicated for Android, iOS, and Meta Quest, based on a legitimate interest, we also process data related to your activity. This processing includes: automatic reading at the moment of using the app and website, whereby this data is not combined by us with your other personal data.

3. Who We Disclose Your Personal Data To

If you are our customer (including users of the GSOT system or other versions), your personal data is disclosed to the extent required by law to public administration authorities (such as tax authorities).

Your personal data is processed by SBI Sp. z o.o. and may be disclosed to a third-party conducting accounting on our behalf. In the relevant agreement with this entity, we have ensured that your data entrusted to them will not be transferred to third countries.

 

4. Legal Basis for Processing

We process your personal data on various legal bases, depending on the context of processing:

·        Performance of Contract: Processing is necessary for the provision of our services (Article 6(1)(b) of the GDPR).

·        Legal Obligations: In some cases, processing is required by law (Article 6(1)(c) of the GDPR).

·        Legitimate Interest: For marketing purposes, analytics, and optimization of our services (Article 6(1)(f) of the GDPR).

 

5. User Rights

We strive to ensure you are satisfied with our cooperation. However, remember that you have numerous rights that allow you to influence how we process your personal data, and in some cases, to stop such processing. These rights arise from the following GDPR regulations – Users have the right to:

·        Access to data: You can obtain information about the data we process about you.

·        Rectification: If data is incorrect or incomplete, you have the right to request its correction.

·        Deletion: In certain situations, you can request the deletion of your data.

·        Restriction of processing: In certain circumstances, you can request that we limit the processing of your data.

·        Right to object: You can object to the processing of data based on our legitimate interest.

·        Data portability: You have the right to receive your data in a format that allows for its transfer.

 

6. Use of Cookies and Similar Technologies

We use cookies and similar technologies to collect data about your activity for the purpose of analyzing and personalizing our services. You have control over cookies and can manage your preferences in your browser settings.

 

7. Security

We implement advanced security measures to protect data against unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction. Our security measures include encryption techniques, regular security audits, and incident management procedures. We also work with trusted technological partners to ensure that data is secure at every stage of processing.

 

8. Procedures in the Event of a Data Breach

In the event of a data security breach that could pose a high risk to the rights and freedoms of individuals, we will promptly notify the relevant supervisory authorities and, if necessary, the individuals affected, in accordance with applicable legal regulations.

 

9. Transferring Data to Third Countries

If we transfer personal data to countries outside the European Economic Area, we ensure that the transfer complies with applicable legal regulations, including by using standard contractual clauses approved by the European Commission or other mechanisms that ensure an adequate level of data protection.

 

10. Updates and Changes to the Policy

This Privacy Policy may be updated to reflect changes in our data processing practices or changes in legal regulations. Any significant changes will be communicated to you via our website or other appropriate communication channels. We encourage you to regularly review our Privacy Policy.

 

11. Contact and Exercising Your Rights

If you have any questions regarding this Privacy Policy or would like to exercise your rights, please contact our Data Protection Officer at the email address: sbinno.office@gmail.com , or by mailing our office address. We will make every effort to respond to your inquiries as quickly as possible.

 

12. Complaints to the Supervisory Authority

In accordance with Article 77 of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, especially in the Member State of your habitual residence, place of work, or place of the alleged infringement, if you believe that the processing of personal data relating to you infringes the GDPR regulations.