OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA APLIKACJI
(REGULAMIN)
I. PREAMBUŁA


1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania z aplikacji, zwany będzie dalej: "
Ogólne warunki".

2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z aplikacji zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.

3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należy zaprzestać korzystania ze aplikacji i natychmiast ją dezaktywować.

4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte w aplikacji należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.

5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości aplikacji, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu aplikacji, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.

6. Pytania lub uwagi dotyczące aplikacji można zgłaszać na następujący adres email: gsot.office@gmail.com .


II. DEFINICJE

 1. Aplikacja mobilna/Aplikacja - oprogramowanie pod nazwą GSOT, stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Google Play, przeznaczone do instalacji w pamięci Urządzenia mobilnego,

 2. Google - spółka Google Inc. zarejestrowana w stanie Delaware (USA) z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, USA, będąca operatorem sklepu internetowego Google Play,

 3. Google Play - oprogramowanie pod nazwą: Sklep Play, stworzone przez Spółkę Google, przeznaczone dla Urządzeń mobilnych z systemem AndroidTM, umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego Google Play za pośrednictwem Urządzenia mobilnego,

 4. FORMULARZ KONTAKTOWY - kwestionariusz dostępny na stronie www.gsot.pl , który umożliwia natychmiastowe wysłanie wiadomości do Właściciela aplikacji;

 5. FORMULARZ REJESTRACJI - kwestionariusz dostępny na stronie www.gsot.pl umożliwiający rejestrację i utworzenie Konta na stronie www;

 6. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą lub loginem oraz hasłem zbiór zasobów w aplikacji, w którym gromadzone są dane Użytkownika;

 7. KLUCZ – unikalny klucz licencji dostępu do nieograniczonych czasowo scen prezentowanych w aplikacji. Klucz można zakupić poprzez stronę https://portal.gsot.pl/products po wcześniejszym zarejestrowaniu/zalogowaniu w systemie GSOT. Klucz jest unikalny dla wybranego przy zakupie pakietu czasowego dostępu do pełnych scen. Klucz może być użyty tylko jeden raz;

 8. PRAWO WŁAŚCIWE - Do celów realizacji Ogólnych warunków zastosowanie ma prawo polskie;

 9. REGULAMIN - niniejszy dokument

 10. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach aplikacji;

 11. WARUNKI - zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych Ogólnych warunków, zasad polityki prywatności, plików cookies, regulaminu korzystania ze sklepu internetowego oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się w aplikacji, które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta;

 12. WŁAŚCICIEL - Podmiot udostępniający niniejszą aplikację, mianowicie: SBI sp. z o.o. z siedzibą przy: ul. Wilczyńskiego 25E lok 124, 10-686 Olsztyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztyn, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000748030, NIP: 7393919323;


III. ZAKRES WARUNKÓW


1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości aplikacji, zgodnie z poniższymi Ogólnymi warunkami.

2. Zawartość i dane publikowane w aplikacji mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.

3. Właściciel ma prawo zamieszczania treści reklamowych, które stanowią integralną część serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

4. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych w aplikacji, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki.


IV. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1. Aplikacja przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS, Android.

2. Aplikację można pobrać korzystając z następujących sklepów internetowych: App Store (dla systemu operacyjnego iOS), Google Play (dla systemu operacyjnego Android).

3. Pobranie Aplikacji oraz korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług w ograniczonym dostępie jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz 8-10 poniżej.

4. Do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji wymagane jest połączenie z Internetem. Wszelkie koszty połączenia z Internetem, w szczególności transmisji danych, pokrywa Użytkownik we własnym zakresie, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych lub innych dostawców Internetu, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.

5. Wszelkie materiały udostępniane w Aplikacji, w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe i dźwiękowe, stanowią wyłączną własność Właściciela, bądź podmiotów z którymi Właściciel zawarł stosowną umowę

6. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość niniejszej aplikacji, pod warunkiem, że:

a. treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych;

b. każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące autora treści.

7. Po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu mobilnym, Użytkownik posiada nieograniczoną ilościowo możliwość korzystania z aplikacji przy ograniczonych czasowo treściach (ograniczenie czasowe wyświetlanych scen – poszczególne sceny posiadają indywidualny czas prezentacji określony przez Właściciela). W aplikacji widoczny jest czerwony napis Demo.

8. Dostęp do pełnych prezentacji scen jest możliwy po wprowadzeniu Klucza.

9. Zakup Klucza dla wybranego pakietu dostępu jest możliwy poprzez stronę http://gsot.pl/. Użytkownik może zakupić większą liczbę Kluczy i przekazać je innym użytkownikom w celu aktywowania pełnego dostępu do scen (Klucz traci ważność po użyciu w urządzeniu mobilnym);

10. Płatność podczas zakupu Klucza realizowana jest przy wykorzystaniu internetowego serwisu usługowego Przelewy24 (https://www.przelewy24.pl/regulamin);

11. Właściciel informuje o aktualnej cenie podczas zakupu wybranego Klucza na stronie https://portal.gsot.pl/order-creator .

12. Użytkownik w ciągu 14 dni od zakupu może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zakupu Klucza o ile Klucz nie został użyty w dowolnym urządzeniu mobilnym. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może przybrać dowolną treść, z której wynikać będzie wola odstąpienia od tej umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu 14 dni od dnia zakupu przesyłając je na adres korespondencyjny Właściciela podany w niniejszym Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: gsot.office@gmail.com.

13. Właściciel z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu klucza przez Użytkownika prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie otrzymania oświadczenia. W razie odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, Umowa ta uważana jest za niezawartą.

14. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część aplikacji.

15. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji jedynie w poszanowaniu przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.

16. Zabronione jest korzystanie z aplikacji:

a. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;

b. w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;

c. do celów związanych z wyrządzaniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;

d. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z Ogólnymi warunkami;

e. do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;

f. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.


V.
PRZECHOWYWANIE INFORMACJI O PREFERENCJACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ APLIKACJĘ1. Aplikacja przechowuje informacje o dostępie Użytkownika.

2. Informacje te zwykle są przechowywane przez aplikację, w celu śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia.

3. Informacje przechowywane przez aplikację są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania aplikacji do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

4. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje przechowywanie informacji przez aplikację, w tym pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, informacje te zostaną zapisane w aplikacji.

5. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji przechowywania informacji lub zaprzestać korzystania z aplikacji. Aby zmienić ustawienia akceptacji należy dostosować ustawienia aplikacji.

6. Warto pamiętać, że blokowanie lub brak akceptacji przechowywania informacji przez aplikację może uniemożliwić pełne z niej korzystanie.

7. Przechowywane informacje będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

a. Rozpoznawania, gdy Użytkownik już wcześniej ściągnął aplikację, co pozwala zidentyfikować liczbę unikalnych Użytkowników, którzy korzystali z aplikacji i upewnić się, że Właściciel dysponuje wystarczającą pojemnością dla liczby Użytkowników;

b. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości aplikacji;

c. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta z aplikacji, w celu ulepszania aplikacji oraz możliwości pozyskania wiedzy na temat tego, które części aplikacji są najbardziej popularne dla Użytkowników.

8. Szczegółowe informacja dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności (http://gsot.pl/privacy-policy.htm);
VI. LINKI ZEWNĘTRZNE


1. Odnośniki znajdujące się w niniejszej aplikacji, do innych stron internetowych, są podane wyłącznie w celu informacyjnym.

2. Właściciel aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

3. Właściciel ma prawo do zamieszczania w Aplikacji treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich.


VII. POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


1. Aplikacja oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi z ochroną własności intelektualnej.

2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się w aplikacji (zwane łącznie: "Znakami"), stanowią znaki towarowe Właściciela.

3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela, Znaków: osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.


VIII. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA


Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać, znajdują się w zakładce Polityka Prywatności (
http://gsot.pl/privacy-policy.htm ).


IX. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


1. Aplikacja zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.

2. Aplikacja nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści, w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.

3. Aplikacja nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności informacji.

4. Użytkownik korzysta z aplikacji na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym m.in. za utratę danych lub usług.

5. Aplikacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone w aplikacji, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez osoby trzecie.

6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli aplikacja jest z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane w aplikacji, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji lub komunikacji, prowadzonych za pomocą Przelewy24.

8. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii zapewnienia dokładności i aktualności aplikacji, mogą pojawić się niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu, proszony jest zgłaszać Właścicielowi.

9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.


X. WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ


1. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, w dowolnym systemie prawnym, pozostała część Warunków pozostaje ważna i nienaruszona. Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Ogólnych warunkach.

2. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, w jednym lub kilku systemach prawnych, wszystkie postanowienia Ogólnych warunków zachowują ważność w każdym innym systemie prawnym.


XI. STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW


Jeśli nie postanowiono inaczej, Ogólne warunki stanowią kompletną i wyczerpującą umowę pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczącą korzystania z aplikacji, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszych Ogólnych warunków.


XII. ZMIANA WARUNKÓW
APLIKACJI


1. Właściciel aplikacji zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich obowiązywania, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję w aplikacji, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach.

2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Ogólnych warunków, o czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat o zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania.

3. Dalsze korzystanie z aplikacji jest równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych Warunków aplikacji.XIII. REKLAMACJE

 1. Reklamacja Użytkownika może być zgłoszona w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres gsot.office@gmail.com lub poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://gsot.pl/. Reklamujący zgłoszenie reklamacyjne może również złożyć w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres: SBI sp. z o.o. z siedzibą przy: ul. Wilczyńskiego 25E lok 124, 10-686 Olsztyn.

 2. SBI sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji, nie dłużej jednak niż do 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.


XIV. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW


1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Właściciela.


XV. PODSTAWA PRAWNA

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się odpowiednio następujące ustawy:

a. ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.);

b. ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.);

c. ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.);

d. ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.);

oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9/9